T. 02-712-7927

F. 02-6974-1237 

E. thedibooks@naver.com 

A. 33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

공지 <닥치고 데스런> QR코드 URL주소

더디퍼런스
조회수 10017

스쿼트
https://youtu.be/yYk_HZycdgs


런지
https://youtu.be/qzFu3RqrdzM


데드리프트
https://youtu.be/ld0nMBzWm-o


벤트오버로우
https://youtu.be/EXyDB-ygj7Q


숄더프레스
https://youtu.be/5ULb24QCa2Q


푸쉬업
https://youtu.be/MYQ2FE6LlZI


크런치
https://youtu.be/NpsdFbhAR0Q


레그레이즈
https://youtu.be/rrEmDkULZ38


데스런 푸시업 전과정 동영상
https://youtu.be/h-83kGfSEws


데스런 턱걸이 전과정 동영상
https://youtu.be/B-aVTyVFzMQ


데스런 평행봉 전과정 동영상
https://youtu.be/zJ4glU0kkTQ


데스런 하체운동 전과정 동영상
https://youtu.be/AKNbtY1P_dE


데스런 복근운동 전과정 동영상
https://youtu.be/dDaerUzvGMY더디퍼런스

대표이사  조상현    사업자등록번호  232-90-01887

주소  경기도 고양시 덕양구 큰골길 33-170 ( 구: 오금동 225-2 )  /  33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

전화  02-712-7927    팩스  02-6974-1237   이메일  thedibooks@naver.com

COPYRIGHT ⓒ thedifference Co., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.