T. 02-712-7927

F. 02-6974-1237 

E. thedibooks@naver.com 

A. 33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

[매일 트이는 AI바둑 핸드북] 화점 정석 1. 3三침입·날일자 수비
[매일 트이는 AI바둑 핸드북] 바둑 입문 4. 초보 행마와 운영
[매일 트이는 AI바둑 핸드북] 바둑 입문 3. 초보 기술과 끝내기
[매일 트이는 AI바둑 핸드북] 바둑 입문 2. 초보 사활과 수상전
[매일 트이는 AI바둑 핸드북] 바둑 입문 1. 기본 규칙

더디퍼런스

대표이사  조상현    사업자등록번호  232-90-01887

주소  경기도 고양시 덕양구 큰골길 33-170 ( 구: 오금동 225-2 )  /  33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

전화  02-712-7927    팩스  02-6974-1237   이메일  thedibooks@naver.com

COPYRIGHT ⓒ thedifference Co., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.