T. 02-712-7927

F. 02-6974-1237 

E. thedibooks@naver.com 

A. 33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

[최강 바둑] AI시대 바둑을 파헤친다! 최강 정석 3. 소목 정석편(2판)
[최강 바둑] AI시대 바둑을 파헤친다! 최강 정석 2. 화점 협공편(2판)
[최강 바둑] AI시대 바둑을 파헤친다! 최강전투
[최강 바둑] AI시대 바둑을 파헤친다! 최강포석 2. 소목 포석편
[최강 바둑] AI시대 바둑을 파헤친다! 최강 포석 1. 화점 포석편
[최강 바둑] 최강정석 1. 화점 기본편
[최강 바둑] AI 최강 바둑 최강입문 2. 기술편
[최강 바둑] AI시대 바둑을 파헤친다! <최강 입문> 1. 규칙편

더디퍼런스

대표이사  조상현    사업자등록번호  232-90-01887

주소  경기도 고양시 덕양구 큰골길 33-170 ( 구: 오금동 225-2 )  /  33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

전화  02-712-7927    팩스  02-6974-1237   이메일  thedibooks@naver.com

COPYRIGHT ⓒ thedifference Co., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.